Swaraj St. Paul

Thoppipala – 685 511

04868 – 271647

Vicar: Rev. Fr. Thomas Pullattu MCBS