Perunadu St. Jude

Chennampara, Ranni-Perunadu – 689 711

04735 – 270450

Vicar: Rev. Fr. Abraham Kochuveettil

Cell: 9496 443 759

abrahamk1601@gmail.com