Perunadu St. Jude

Chennampara, Ranni-Perunadu – 689 711

04735 – 270450

Vicar: Rev. Fr. Thomas Karuvallil

Cell: 949 680 3692

karuvallilt@gmail.com