Meppara Lourde Matha

Kalthotty, Ayyappancoil – 685 507

Vicar: Rev. Fr. George Kochuparampil

Cell: 974 482 4785

frgeorgekochuparampil6@gmail.com