Perunadu St. Jude

Chennampara, Ranni-Perunadu – 689 711

04735 – 270450

Vicar: Rev. Fr. Varghese Parackal

Cell: 949 659 2882

parackaljom@gmail.com