Pampadumpara St. George

Chembalam – 685 553

04868 – 223311

Vicar: Rev. Fr. Sanal George Karimattathil O. Carm